ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ด่วน กำหนดการรับเอกสารสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส.(ไม่รวมนักเรียนที่กำลังศึกษาภาคฤดูร้อน)

เบอร์โทรติดต่อร้านสหกรณ์วิทยาลัย คุณอุไร :0899118513  คุณเก๋ : 0952688978