ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการค้าเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
ติดต่องานศูนย์บ่มเพาะฯ โทร.034-252790 ต่อ 7103
ปรับปรุงและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการศึกษาภาคกลาง 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรงศึกษาธิกา
ที่ตั้ง 90 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 034-252790 โทรสาร 034-256806 E-mail: Nakhonpathom02@vec.mail.go.th www.nc.ac.th