ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 E-mail: Nakhonpathom02@vec.mail.go.th

ประวัติของวิทยาลัยฯ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรแผนกต่าง ๆ
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารและสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
เบอร์ติดต่อภายใน
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราประจำวิทยาลัยฯ
แผนที่/สถานที่ตั้ง
นายวุฒิชัย   รักชาติ
เกียรติประวัติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2554

กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2556 สำนักงานคณะกรรมการรอุดมศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2558
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2559 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2560
สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2561
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตที่ 1
 
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขตที่ 2
 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
 
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
 
รายงานผลข้อมูลสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
  Username
  Password
   

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
 
   
ระบบบริหารการจัดการ RMS2016 DLtv
เผยแพร่ผลงานวิจัยครู E-Learning
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์รวมสื่อวิชาชีพ
เผยแพร่โครงการวิชาชีพ สื่อวิทยาศาสตร ์ 73 สิ่งประดิษฐ
ห้องสมุดวิทยาลัย
download คู่มือการใช้งาน RMS ได้ที่นี่
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การศึกษาระบบทวิภาคี
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา การสอนผ่านเวปไซด์ครูสมชาย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
งานพัสดุ -โครงงานวิทยาาศาสตร์
งานครูที่ปรึกษา -ชีวิตกับสังคมไทย
-โปรแกรมทำข้อสอบ
-แบบทดสอบชีวิตกับสังคมไทยบท 1-2
--แบบทดสอบแบบบรรยายสังคมไทย
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโดนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาภายใต้โครงการ โครงการการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปี 2562
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สถิติข้อมูลวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขาวิชาคหกรรม
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
สาขาวิชาการโรงแรม
แบบฟอร์มนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วิธีการใช้งานระบบ www.v-cop.go.th
 
ระบบฐานข้อมูลออนไลน ์( ID PLAN)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560
ว22/2560 และ Logbook แบบฟอร์ม LogBook
ตัวอย่าง ID Plan
แบบฟอร์ม PLC
ขั้นตอนการใช้ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ
รับสมัครทดสอบการประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (ครูเพียงสุรีย์)
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1(จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม new
เอกสารการประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม new  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร new  
   
   
   
ประกาศ**งานทวิภาคี**แบบฟอร์ม
 
 
 
   
   
 
ข้อมูลบุคลากร
 
 
 
 
 
 
แบบประเมินการใช้ระบบเครือข่าย
  วิธีแก้เข้าเน็ตไม่ได้ wifi ขึ้นเครื่องหมายตกใจ
  แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ มีอาการเสียงร้องดัง
  วิธีตั้งเวลาในจอคอมพิวเตอร์
  แนวทางการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  คำแนะนำการพิมพ์หนังสือราชการไทย
  สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
   
  ปีการศึกษา 2560
  ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2559
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ระดับชาติ
  สรุปผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
  ปีการศึกษา2561
  ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ระดับชาติ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบศธ.02 ออนไลน์ กลุ่มผู้บริหาร
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ปวส. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
แบบทดสอบเทคโนโลยีชีวภาพ การแสดงรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของ งบทดลอง กันยายน 2563
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจและบริการ01  
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจและบริการ  
แบบทดสอบวิชาพันธุกรรม  
โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
พลังงานและเชื้อเพลิงในการขนส่ง  
พอลิเมอร์
 
กลุ่มครูและครูที่ปรึกษา
เงินได้พึงประเมิน  
บัญชีเบื้องต้น 2(2200 1003)รายการปรับปรุง  
แบบทดสอบประวัติศาสตร์  
รายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
   
   
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครอง