ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 E-mail: Nakhonpathom02@vec.mail.go.th
ประวัติของวิทยาลัยฯ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรแผนกต่าง ๆ
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารและสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ข้อมูลสังคมจังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
เบอร์ติดต่อภายใน
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราประจำวิทยาลัยฯ
แผนที่/สถานที่ตั้ง
นายวุฒิชัย   รักชาติ
เกียรติประวัติ
 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
คณะผู้บริหาร
 
 

 

   
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2554 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2555
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2556 สำนักงานคณะกรรมการรอุดมศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2557
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2558
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2559
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2560
สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลประกันคุณภาพ SAR 2561
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตที่ 1
 
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขตที่ 2
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
  ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
   
 
รายงานผลข้อมูลสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
  Username
  Password
   

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
   
ระบบบริหารการจัดการ RMS2016 DLtv
เผยแพร่ผลงานวิจัยครู E-Learning
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์รวมสื่อวิชาชีพ
เผยแพร่โครงการวิชาชีพ สื่อวิทยาศาสตร ์ 73 สิ่งประดิษฐ
ห้องสมุดวิทยาลัย
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การศึกษาระบบทวิภาคี
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา การสอนผ่านเวปไซด์วิชาวิทยาศาสตร์(ครูสมชาย)
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
งานพัสดุ  
งานครูที่ปรึกษา  
 
 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก  
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนกวิชาการออกแบบ
download คู่มือการใช้งาน RMS ได้ที่นี่
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาภายใต้โครงการ โครงการการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปี 2562
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถิติข้อมูลวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
แผนกวิชาการโรงแรม
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
 
แบบฟอร์มนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
 
วิธีการใช้งานระบบ www.v-cop.go.th
 
ระบบฐานข้อมูลออนไลน ์( ID PLAN)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560
ว22/2560 และ Logbook แบบฟอร์ม LogBook
ตัวอย่าง ID Plan
แบบฟอร์ม PLC
ขั้นตอนการใช้ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ
รับสมัครทดสอบการประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (ครูเพียงสุรีย์)
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1(จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1(จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 new  
  ประกาศ เรื่องการประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม new  
  เอกสารการประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม new  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร new  
 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ   ดาวน์โหลด NEW
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
รายละเอียดกำหนดการแจ้งให้ทราบสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2563    NEW
 
   
 
 
ข้อมูลบุคลากร
เครื่องมือระบบช่วยเหลือผู้เรียนของงานครูที่ปรึกษา รายละเอียด
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาการทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคล รายละเอียด
เอกสารคัดกรองงานครูที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานชมรมวิชาชีพและชมรมพิเศษ รายละเอียด
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา    รายละเอียด
แบบประเมินการใช้ระบบเครือข่าย
แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา รายละเอียด
วิธีแก้เข้าเน็ตไม่ได้ wifi ขึ้นเครื่องหมายตกใจ
รายงานผลการปฏิบัติงานหน้าที่ครูที่ปรึกษาในกิจกรรมโฮมรูม สาขาวิชา ดาวน์โหลด
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ มีอาการเสียงร้องดัง
บันทึกครูที่ปรึกษาพบเด็กในที่ปรึกษา กิจกรรมโฮมรูม ดาวน์โหลด
วิธีตั้งเวลาในจอคอมพิวเตอร์
แนวทางการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คำแนะนำการพิมพ์หนังสือราชการไทย
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
 
ปีการศึกษา 2560
วิธีการใช้งานระบบ RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2559
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ระดับชาติ
สรุปผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา2561
ขอประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 คลิกอ่าน NEW
ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ระดับชาติ
ขอเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด คลิกอ่าน
 
ประกาศเชิญชวนบริษัทห้างร้าน เข้าร่วมส่งข้อมูลประกอบการทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2562 คลิกอ่าน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปี 2560-2562(งานการเงิน) คลิกอ่าน
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกอ่าน
มาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกอ่าน
แบบฟอร์มรายงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
สรุปผลการจัดการโครงการประจำปีงบประมาณ 2560-2562
ระบบศธ.02 ออนไลน์ กลุ่มผู้บริหาร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง  
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ปวส.  
แบบทดสอบเทคโนโลยีชีวภาพ  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจและบริการ01  
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจและบริการ
แบบทดสอบวิชาพันธุกรรม  
โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
พลังงานและเชื้อเพลิงในการขนส่ง  
พอลิเมอร์
 
กลุ่มครูและครูที่ปรึกษา
เงินได้พึงประเมิน  
บัญชีเบื้องต้น 2(2200 1003)รายการปรับปรุง  
แบบทดสอบประวัติศาสตร์  
รายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
   
   
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครอง