........................ระดับ ปวช. ..........................
................................ระดับ ปวส.............................
..........................ปริญญาตรี......................
การจัดการโลจีสติกส์(ทวิภาคี)        การจัดการโลจิสติกส์ (ปกติ) การจัดการดอกไม้และงานประดิษฐ์ การจัดการโลจีสติกส์
การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก การบัญชี    
การบัญชี การจัดการโลจีสติกส์ (ทวิภาคี ม.6) การโรงแรม   โรงแรมเพิ่มเติม
การโรงแรม (ปกติ)               การโรงแรม (ทวิภาคิ) การจัดการโลจีสติกส์ (ทวิภาคี) คอมพิวเตอร์กราฟิค
การเลขานุการ การจัดการสำนักงาน        การจัดการสำนักงาน(ม.6) เทคโนโลยีอาหารละโภชนาการ  
การออกแบบ การจัดการดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม.6 และต่างสาขา) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
คหกรรมเพื่อการโรงแรม การตลาด (ทวิภาคี จบ ม.6)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด(ทวิภาคี)
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค       เพิ่มเติม การตลาด (ปกติ ม.6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด
ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป     เพิ่มเติม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
แฟชั่นดีไซน์ การออกแบบนิเทศศิลป์ (จบ ม.6)
อาหารและโภชนาการ การออกแบบนิเทศศิลป์
  อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
  คอมพิวเตอร์กราฟฟิค (ทวิภาค ม.6)  
  คอมพิวเตอร์กราฟฟิคอารต์ (ทวิภาคี)  
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)  
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ ม.6)  
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ(ทวิภาคี)  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปกติ)  
  เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
  ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี)  
  การบัญชี  
  อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
ข้อมูลจาก งานวัดและประเมินผล