........................ระดับ ปวช. ..........................
................................ระดับ ปวส.............................
..........................ปริญญาตรี......................
การจัดการโรจีสติกส์ การจัดการโรจีสติกส์ การจัดการโลจีสติกส์
การตลาด การจัดการสำนักงาน การบัญชี
การบัญชี การตลาด (ทวิภาคี) การโรงแรม
การโรงแรม                 โรงแรม (ปกติ) การตลาด(ปกติ) คอมพิวเตอร์กราฟิค
การเลขานุการ การบริการอาหารและะเครื่องดื่ม เทคโนโลยีอาหารละโภชนาการ
การออกแบบ การบัญชี
คหกรรม การออกแบบ
คอมกราฟฟิค คอมพิวเตอร์การฟฟิค
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิต (ปกติ)
ธุรกิจค้าปลีก สารสนเทศ(ทวิภาคี)
แฟชั่นดีไซน์ สารสนเทศ(ปกติ)
อาหารและโภชนาการ
ธุกิจค้าปลีก
  แฟชั่นและสิ่งทอ  
  อาหารและโภชนาการ