.................................................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (2000-1306)
เนื้อหา
หน่วยที่ 1 บทนำ (สัปดาห์ที่ 1-2)
          1.1 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
          1.2 หลักหารของโครงงานวิทยาศาสตร์

          1.3 องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

          1.4 ประเภทของโครงงานวิทืยาศาสตร์
          1.5 ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
                 ใบงานที่ 1เมื่อนักเรียนศึกษาหัวข้อที่1.1-1.5
ให้นักเรียนสรุปความสำคัญส่ง Mail : kag_06@hotmail.co.th
                 ใบงานที่ 2 แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร
หน่วยที่ 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
          2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
          2.2 วิธีการทางวิทยาศาสตร์
          2.3 ความสัมพันธ์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
                และวิธีการทางวิทยาศาสตร์
            ใบงานที่ 1เมื่อนักเรียนศึกษาหัวข้อที่ 2.1 - 2.3
ให้นักเรียนสรุปความสำคัญส่ง Mail : kag_06@hotmail.co.th
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำและรวบรวมโดย นายสมชาย  ตะโกพร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ