90 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806 E-mail: Nakhonpathom01@gmail.com web:www.nc.ac.th
 
 
 
   
       
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
       
       
     
       
       
         
       
       
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2560
     
       
       
       
       
 
       
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
       
       
       
       
       
     
       
ประจำปีการศึกษา 2558
     
ประจำปีการศึกษา 2559
     
     
       
       
       
 
ปรับปรุงและพัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
webmater : นายสมชาย  ตะโกพร kag_06@hotmail.co.th
mailวิทยาลัย : Nakhonpathom01@gmail.com