.................................................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ (2000-1301)
เนื้อหา
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. หน่วยและการวัด
3. แรงและการเคลื่อนที่
4. ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
5. โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
6. พันธเคมี
7. สารและการเปลี่ยนแปลง
8. ปฎิกริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
9. การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
10.ระบบนิเวศ
ตรวจสอบผลการเรียน
คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในวีดีโอแต่งละบทเรียนแล้วสรุปส่งทาง Mail
E-Mail : kookkai0613042722@gmail.com
   
จัดทำและรวบรวมโดย นายสมชาย  ตะโกพร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ