..........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ (20000-1301)
เนื้อหา
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. โครงงานวิทยาศาสตร์
3.หน่วยและการวัด
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี
5. แรงและการเคลื่อนที่
6. โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
7. สารและการเปลี่ยนแปลง
8. ปฎิกิริยาเคมีในชีวิตปีะจำวัน
9. ระบบนิเวศ
 
ตรวจสอบผลการเรียน
 
 
 
คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในวีดีโอแต่งละบทเรียนแล้วสรุปส่งทาง Mail
E-Mail : kookkai0613042722@gmail.com
 
จัดทำและรวบรวมโดย นายสมชาย  ตะโกพร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ