.................................................................................................. ........................................................................................ ...................................................................................
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
รายวิชา ชีวิตกับสังคมไทย (3000-1501)
เนื้อหา
1. สังคมและการจัดระเบียบทางสังคม
2.ประวัติสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย
3. ภูมิปัญญาไทย
4. หลักธรรมาภิบาลในองค์กร
5. หลักธรรมเพื่อการพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม
6. ความเป็นพลเมืองดี
7.สันติวัฒนธรรม
8. ความร่วมมือกับประเทศต่างๆในสังคมโลก
9. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต
ตรวจสอบผลการเรียน
 
 
 
 
 
 
คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในวีดีโอแต่งละบทเรียนแล้วสรุปส่งทาง Mail
E-Mail : kag_06@hotmail.co.th
 
จัดทำและรวบรวมโดย นายสมชาย  ตะโกพร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ