.................................................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
รายวิชา ชีวิตกับสังคมไทย (3000-1501)
เนื้อหา
1. ประวัติสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน
2. ภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน
3. การจัดระเบียบสังคมไทย
4. หลักธรรมาภิบาลในองค์กร
5. หลักธรรมเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาสังคม
6. พลเมืองดีของสังคมระบบประชาธิปไตย
7. สันติวัฒนธรรม
8. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก
9. เศรษฐิกิจพอเพียงสู่ความสุขที่ยั่งยืน
ตรวจสอบผลการเรียน
 
 
 
 
 
 
คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในวีดีโอแต่งละบทเรียนแล้วสรุปส่งทาง Mail
E-Mail : kag_06@hotmail.co.th
 
จัดทำและรวบรวมโดย นายสมชาย  ตะโกพร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ