Skip to content

คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย รักชาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวพัชรา เอกสินิทธ์กุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางชาพิมญช์ ลำไธสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสิริพรชัย ศักดาประเสริฐ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ