Skip to content

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หัวหน้าแผนกสาขาวิชาการโรงแรม

นางสาวดารารัตน์ ต่อศักดิ์

ครูชำนาญการ

นายอนุสรณ์ เครือขำ

ครูผู้ช่วย

นางสาวธนวรรณ ไหมอ่อน

ครูผู้ช่วย

นายปรีดา บุญเย็น

ครูจ้างสอน