Skip to content

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวช. ปวส. ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 6~7 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรม : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวช. ปวส. ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 6~7 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/17p_uXjShWgFe…