Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่2)